Technologia

Planowane przedsięwzięcie jest realizowane w gminie Głogówek na terenie miejscowości Racławice Śląskie.  Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia będzie eksploatacja kruszywa naturalnego, ze złoża „Racławice Śląskie” oraz jego uszlachetnienie poprzez przesiewanie i kruszenie oraz płukanie wodą w projektowanym zakładzie przeróbczym. Kopalnia ma charakter wgłębny, a eksploatacja jego będzie prowadzona odkrywkowo spod wody przy użyciu pogłębiarki .

Wydobyty urobek poprzez przenośniki pływające zostanie skierowany na przenośniki lądowe na płuczkę  poprzez kratę z w celu:
– wstępnego przepłukania wydobytego materiału,
– oddzielenia  frakcji ponad 65mm

Po doczyszczeniu w płuczce mieczowej materiał zostanie  poddany dalszej przeróbce albo skierowany na dodatkowy zasobnik operacyjny. Zasobnik międzyoperacyjny zapewnia niezależność procesu wydobycia i przeróbki, dzięki czemu możliwe jest racjonalne wykorzystanie maszyn zasilanych energią elektryczną.

Następnie półprodukt będzie podawany  na przesiewacz trzypokładowy w celu dalsze przeróbki.

Proces klasyfikacji na pokładach sitowych przesiewacza umożliwia:
– wydzielenie frakcji handlowej produktu 8/16 mm
– wydzielenie frakcji handlowej produktu 2/8 mm
– wydzielenie frakcji handlowej produktu 0/2mm
– oddzielenie materiału większego od 16 mm w celu dalszego prze kruszenia.

Oddzielony piasek z wodą w postaci zawiesiny zostanie dostarczony do odwadniacza kołowego, gdzie nastąpi proces jego ostatecznego płukania oraz odwodnienia, po czym za pomocą przenośnika taśmowego zostanie złożony na zasobniku produktu gotowego. Produkty 2/8 mm oraz 8/16 mm zostaną za pomocą przenośników taśmowych składowane na zasobniku gotowych produktów. Materiał większy od 16 mm zostanie skierowany do kruszarki stożkowej w celu zmniejszenia granulometrii i późniejszemu poddaniu procesowi rozsiewu  .

Projektowany proces przeróbki zapewni:
– racjonalną przeróbkę wydobytego urobku
– elastyczną i dostosowaną do potrzeb rynku przeróbkę
– maksymalne wykorzystanie pracujących maszyn, a tym samym racjonalne wykorzystanie energii